صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 اصول روانسنجی و روان آزمایی

 

 

روانشناسی    روانشناسی عمومی  

درسی دانشگاهی  

 
 
 
اصول روانسنجی و روان آزمایی -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات رشد  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

اصول روانسنجی و روان آزمایی 

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

فصل اول -سابقه تاریخی

-هدفهای یادگیری فصل

-مقدمه

-سابقه تاریخی آزمونهای روانی

-خودآزمایی شماره 1

فصل دوم-مفهوم، طبقه بندی و کاربرد آزمون های روانی

-هدفهای یادگیری فصل

-فلسفه سنجش و ارزشیابی

-تعریف آزمون

-طبقه بندی آزمونها

-آزمونهای استعداد در مقایسه با آزمونهای پیشرفت تحصیلی

-آزمونهای استعداد کلی یا آزمونهای هوش

-آزمونهای استعداد های خاص

-استفاده از اصطلاح استعداد

-انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلی

-فرضیه های اساسی سنجش یا ارزشیابی

-نتایج احتمالی زیان بخش استفاده از آزمونها

-هدفهای کلی کاربرد آزمونها

-استفاده از معلمان از آزمونها

-موارد استفاده مدیران مدارس از آزمونها

-کاربرد آزمونها در مشاوره تحصیلی و روانی

-خودآزمایی شماره 2

فصل سوم -اندازه گیری ،ارزشیابی و آزمونهای معلم ساخته

-هدفهای یادگیری فصل

-مفهوم اندازه گیری و ارزشیابی

-مقیاسهای اندازه گیری

-مفهوم امتحان

-انواع امتحان و هدفهای آن

-مراحل انجام امتحان

-تعریف هدفهای آموزشی

-سطوح مختلف هدفهای آموزشی

-جدول مشخصات امتحان

-خودآزمایی شماره 3

فصل چهارم -اصول ساختن پرسشهای آزمون

هدفهای یادگیری فصل

-فرآیند ذهنی مورد اندازه گیری به وسیله آزمون پیشرفت تحصیلی

-انواع پرسشنامه های آزمون

-نکاتی که باید در نوشتن پرسشهای عینی رعایت شود

-سوالهای انشایی و اصول نوشتن آنها

-مقایسه سوالات عینی و انشایی و مزایا و محدودیت های هر کدام

-بازبینی و تنظیم سوالهای آزمون

-روش اجرای امتحان

-تصحیح و نمره گذاری اوراق امتحانی

-روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان

-خودآزمایی شماره 4

فصل پنجم -تجزیه و تحلیل پرسشهای آزمون و میزان کردن آن

-هدفهای یادگیری فصل

-تجزیه و تحلیل پرسشهای آزمون

-مراحل تجزیه و تحلیل پرسشهای آزمون

-روش محاسبه شاخصهای تجزیه و تحلیل سوالها

-بررسی سطح دشواری سوالهای آزمون

-انتخاب سوالهای مناسب آزمون فرم تجربی

-محاسبه شاخصهای آماری آزمون

-تجزیه و تحلیل گزینه های در پرسشهای چند گزینه ای

-سایر روشهای تجزیه و تحلیل سوالهای آزمون

-همبستگی دو رشته ای نقطه ای

-روایی سوالهای آزمون

-ضریب همبستگی دو رشته ای

-ضریب فای

-ضریب همبستگی تتراکوریک

-ضریب فای به عنوان شاخص همبستگی دو سوال

-منحنی خصیصه سوال

-نظریه سوال-پاسخ

-اصلاح سطح دشواری سوالها برای حذف عامل حدس و گمان

-خودآزمایی شماره 5

فصل ششم -اعتبار و پایایی آزمون

-هدفهای یادگیری فصل

-مبانی نظری نمره آزمون

-مفهوم اعتبارآزمون و الگوهای آن

-منابع خطا

-نمونه گیری زمانی

-اعتبار بازآزمایی

-اعتبار آزمونهای همتا

-الگوی نمونه گیری حیطه

-روش دو نیمه کردن آزمون

-روش کودر -ریچاردسون

-ضریب آلفا

-اعتبار نمره گذاری یا درجه بندی

-اعتبار آزمون های ملاک -مرجع

-خطای معیار اندازه گیری

-ضریب اعتبار چه اندازه باید باشد؟

-روشهای افزایش اعتبار آزمون

-خودآزمایی شماره 6

فصل هفتم -روایی آزمون

-هدفهای یادگیری فصل

-تعریف و مفهوم روایی

-انواع روایی

-روایی وابسته به محتوا

-روایی وابسته به ملاک

-ضریب روایی ملاکی

-پیش بینی متغیر ملاک از روی نمره آزمون

-عواملی که روایی وابسته به ملاک را تحت تاثیر قرار می دهند

-روایی وابسته به سازه

-رابطه بین اعتبار و روایی

-خودآزمایی شماره 7

فصل هشتم -نرم یا هنجار

-هدفهای یادگیری فصل

-مفهوم نرم

-انتخاب گروه نرم

-نرمهای ملی ،منطقه ای و محلی

-نرمهای سنی و کلاسی

-نرمهای سنی هنجاری

-نرمهای درصدی

-نرم نمره های تراز شده

-نمره های تراز شده بهنجار(نرمال)شده

-نمره های نه بخشی

-نیمرخ روانی

-مراحل ساختن آزمون های استانداردشده

-نکات اساسی در تهیه و استاندارد کردن آزمونها

-خودآزمایی شماره 8

فصل نهم -روش اجرا و نمره گذاری آزمونهای میزان شده

-هدفهای یادگیری فصل

-روش اجرا آزمونهای میزان شده

-آزمونهای گروهی

-نمره گذاری پاسخنامه ها

-اجرای آزمونهای فردی

-عوامل موثر در نتایج آزمونها

-ملاحظات اخلاقی و اجتماعی در کاربرد آزمونهای روانی

-گزارش نتایج آزمونها

-فرم ارزیابی رفتار آزمودنی در جلسه آزمایش

-خودآزمایی شماره 9

فصل دهم -نظریه های هوش

-هدفهای یادگیری فصل

-تعریف هوش

-تحلیل عاملی

-ماهیت عامل g

-بحث درباره عوامل مطرح شده توسط کتل

-الگوی گیلفورد

-نظریه روانشناسان شناختی درباره هوش

-نظریه رشد شناختی پیاژه

-نظریه شناختی کرول درباره هوش

-تواناییهای اولیه ذهنی

-خودآزمایی شماره 10

فصل یازدهم -سنجش هوش

-هدفهای یادگیری فصل

-آزمونهای هوشی

-ماتریسهای ریون

-آزمون نابسته به فرهنگ کتل

-آزمونهای فردی هوش

-آزمون استنفورد-بینه

-آزمون جدید استنفورد -بینه

-مقیاسهای هوشی وکسلر

-مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای بزرگسالان (WAIS-R)

-تفسیر نتایج WAIS-R

-تحلیل الگو

-مشخصات روانسنجی مقیاس WAIS-R

-مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان WISC-R

-مقیاس وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی (WPPSI)

-خودآزمایی 11

فصل دوازدهم -سنجش شخصیت

-هدفهای یادگیری فصل

-آزمونهای شخصیت

-پرسشنامه ها یا آزمونهای عینی شخصیت

-راهبردهای قیاسی

-راهبردهای تجربی

-راهبرد تحلیل عاملی

-پرسشنامه اطلاعات شخصی وودورث

-پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI)

-مراحل تدوین آزمون MMPI

-تفسیر نتایج آزمون

-استانداردجدیدMMPI

-برخی ملاحظات در تفسیر آزمون MMPI

-آزمون شخصیتی 16عاملی کتل

-ملاحظاتی درمورد رویکرد آزمودنی به آزمونهای عینی شخصیت

-خودآزمایی شماره 12

فصل سیزدهم -آزمونهای شخصیتی فرافکن

-هدفهای یادگیری فصل

-فرضیه فرافکن

-آزمون ررشاخ

-نمره گذاری آزمون

-تفسیر نتایج آزمون

-مشخصات روانسنجی آزمون ررشاخ

-آزمون اندریافت موضوع (T.A.T)

-روش اجرا و تفسیر آزمون

-مشخصات روانسنجی آزمونT.A.T

-خودآزمایی شماره 13

فصل چهاردهم -سنجش رغبتها،نگرشها و ارزشها

-هدفهای یادگیری فصل

-سنجش رغبتها ،نگرشها و ارزشها

-علایق یا رغبتها اندازه گیری آنها

-نظریه هالند

-نظریه رو

-نظریه سوپر

-سنجش رغبتها

-پرسشنامه علایق استرانگ -کمپبل(SCII)

-مقیاسهای پرسشنامه علایق استرانگ -کمپل

-فرم جدید SCII

-رغبت سنج شغلی کودر

-رجحان سنج کودر-فرم c

-پرسشنامه سنجش رغبتهای کلی (GIS)فرم E

-رغبت سنج شغلی کودر-فرم DD

-اعتبار و روایی پرسشنامه های کودر

-نگرش و سنجش آن

-روشهای سنجش نگرش

-سنجش نگرش به روش فرافکن

-مقیاسهای نگرش سنج

-روش ترستون

-روش لیکرت

-سنجش ارزشها

-مطالعه ارزشها (SV)

-ارزش سنج راکیج

-خودآزمایی شماره 14

کتابنامه

پیوستها

جداول آماری

-جدول فلنگان

-جدول عرض نقطه تفکیکی از میانگین

-جدول نسبتهای سطح زیر منحنی نرمال

-جدول تبدیل درصدها به نمره های T

-جدول اندازه کوسینوس زاویه ها


از آن هنگام که روشهای آماری و اندازه گیریهای روانی مورد توجه قرار گرفت ،پژوهشهای روانشناسی به شیوه علمی گسترش یافت .امروزه روانسنجی و روان آزمایی به عنوان فنونی برای ساختن ابزارهای سنجش پدیده های روانی و اندازه گیری آنها به پیشرفتها چشمگیری دست یافته است .
این کتاب 14فصل دارد .در دو فصل اول کتاب ضمن اشاره ای کوتاه به سوابق تاریخی روانسنجی و کلیاتی درباره اصول روان آزمایی ،انواع آزمونهای روانی و هدفهای کاربردی آنها به اختصار مورد بحث قرارگرفته است .
فصل های سوم و چهارم به بحث درباره اصول و قواعد آزمونسازی و تهیه آزمونهای پیشرفت تحصیلی و کاربرد آنها اختصاص یافته است که می تواند برای معلمان مفید واقع شود .در فصل پنجم ،روشهای مختلف تجزیه و تحلیل پرسشهای آزمون در مراحل استاندارد کردن آزمونهای روانی مورد بحث قرار گرفته و درفصلهای ششم و هفتم مشخصات عمده آزمونها،روایی و اعتبار ،و روش های اعتباریابی و رواسازی انواع آزمونهای روانی با استفاده از کتابهای خارجی جدید مطرح شده است .در هشتمین فصل کتاب ،از انواع نرم ،روشهای هنجاریابی و مراحل استاندارد کردن آزمون و در فصل نهم روش اجرای آزمونهای استاندارد شده گروهی و فردی و شیوه تهیه گزارش نتایج آزمونها شرح داده شده است.
در فصل دهم و یازدهم ضمن بحث درباره برخی از نظریه های سنجش هوش و روش تحلیل عاملی ،اصول نظری و روشهای عملی ساختن آزمونهای شخصیت ،نمونه هایی از آزمونهای شخصیتی معروف ،روش اجرا نمره گذاری و تفسیر نتایج آنها مورد بحث قرار گرفته است .در فصل دوازدهم و سیزدهم ضمن بحث درباره اصول نظری و روشهای عملی ساختن آزمونهای شخصیت نمونه هایی از آزمونهای شخصیتی معروف ،روش اجرا ،نمره گذاری و تفسیر نتایج آنها بررسی شده است .سرانجام درفصل چهاردهم کتاب نظریه ها و روشهای تدوین آزمونهای سنجش رغبتها، نگرشها و ارزشها مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از معروفترین ابزارهای استانداد شده دراین زمنیه ها معرف شده است .
مطالب این کتاب درخور نیاز دانشجویان و برنامه های درسی رشته های روانشناسی ،علوم تربیتی ،ومشاوره و راهنمایی است .


تعداد صفحه: 440   نوبت چاپ: 12    
قطع: وزیری نویسنده: حسن پاشا شریفی
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
زندگی با عشق چه زیباست!

زندگی با عشق چه زیباست!

قيمت فروش : 75,000 ريال

 
رازهایی درباره زنان

رازهایی درباره زنان

قيمت فروش : 129,000 ريال

 
7 عادت مردمان موثر

7 عادت مردمان موثر

قيمت فروش : 120,000 ريال

 
زن مرد ارتباط

زن مرد ارتباط

قيمت فروش : 99,000 ريال

 
کلیدهای مقابله با اضطراب در کودک و نوجوان

کلیدهای مقابله با اضطراب در کودک و نوجوان

قيمت فروش : 75,000 ريال

 
10 راه برای نیروی نبوغ اجتماعی

10 راه برای نیروی نبوغ اجتماعی

قيمت فروش : 26,000 ريال

 
10 راه برای نیروی نبوغ خلاق

10 راه برای نیروی نبوغ خلاق

قيمت فروش : 30,000 ريال

 
اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

قيمت فروش : 19,000 ريال

 
آئین روابط موثر

آئین روابط موثر

قيمت فروش : 19,000 ريال

 
به سوی کامیابی 4

به سوی کامیابی 4

قيمت فروش : 60,000 ريال

 
به سوی کامیابی 5

به سوی کامیابی 5

قيمت فروش : 55,000 ريال

 
به سوی کامیابی 3

به سوی کامیابی 3

قيمت فروش : 100,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

6018