صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 مسئولیت مدنی روزنامه نگاران

 

 

حقوق و قوانین    حقوقی  

 
 
 
مسئولیت مدنی روزنامه نگاران -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات دادگستر  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

مسئولیت مدنی روزنامه نگاران 

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

مقدمه

-دفتر نخست-نگرش کلی بر مسوولیت در مطبوعات

-بخش اول:تعریف لغوی مطبوعات ، مفهوم حقوقی و بین المللی آن

1.مطبوعات در لغت

2.مطبوعات در علم حقوق

3.مطبوعات در قوانین بین الملل

4.مطبوعات ازنظر کنوانسیونها و معاهدات بین المللی

-بخش دوم:حقوق مطبوعات در اسناد بین المللی

1.مطبوعات در حقوق بشر اروپایی

2.مطبوعات در قانون میثاق بین المللی سیاسی و مدنی

3.کنوانسیون حقوق کودک و مطبوعات

4.قراردادهای بین المللی در تضمین امنیت روزنامه نگاران

-بخش سوم:مفهوم قانونی مسوولیت مدنی روزنامه نگاران

1.مفهوم قانونی مسوولیت مدنی روزنامه نگاران در حقوق داخلی

2.مفهوم قانونی مسوولیت مدنی روزنامه نگاران در حقوق بین الملل بحث تطبیقی

-دفتر دوم-مبانی مسوولیت مدنی روزنامه نگارن درحقوق ایران ، انگلستان و فرانسه

-بخش اول:مبانی مسوولیت مدنی روزنامه نگاران در حقوق ایران

1.نظریه تقصیر در حقوق روزنامه نگار

رکن قانونی تقصیر روزنامه نگار

رکن مادی تقصیر روزنامه نگار

تقصیر با انجام فعل مثبت

تقصیر سلبی و ترک فعل

رکن معنوی و نقش اراده زیان دیده در زیان مطبوعاتی

تقصیر مطبوعاتی و عدم جلوگیری از گسترش زیان توسط متضرر

قاعده لاضرر و مسوولیت مدنی مطبوعات

موجبات ضمان در مسوولیت مدنی مطبوعات

2.نظریه ایجاد خطر در حقوق مطبوعات ایران

عوامل موثر در زیان مطبوعاتی و نظریه ایجاد خطر

تاثیر نظریه ایجاد خطر در زیان مطبوعاتی

3.نظریه تضمین حق در حقوق مطبوعات ایران

-بخش دوم:مبانی مسوولیت مدنی روزنامه نگارن در حقوق انگلستان

1.نظریه دور و نزدیک بودن ضرر در حقوق مطبوعات انگلستان

2.نظریه تقصیر در حقوق مطبوعات انگلستان

فرض تقصیر و مسوولیت مطلق روزنامه نگاران در حقوق انگلستان

بررسی رابطه علیت در تقصیر مطبوعاتی به عنوان مهمترین رکن تقصیر

پیش بینی پذیری ضرر به عنوان رکن موثر در تقصیر مطبوعاتی

عملکرد نامتعارف به عنوان مهمترین عامل تقصیر مطبوعاتی

بخش سوم:مبانی مسوولیت مدنی روزنامه نگاران در حقوق فرانسه

1.نظریه تقصیر در حقوق مطبوعات فرانسه

تقصیر سنگین

تقصیر عمدی

2.نظریه ایجاد خطر در حقوق مطبوعات فرانسه

بحث تطبیقی

-دفتر سوم-اقسام مسوولیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاران مسوول

-بخش اول:اقسام مسوولیت های مطبوعاتی

1.مسوولیت های احصا شده در قوانین مطبوعاتی

مسوولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مادی و اجتماعی افراد

مسوولیت مدنی ناشی از عدم حفظ اسرار

2.مسوولیت مدنی روزنامه نگاران

3.مسوولیت اخلاقی روزنامه نگاران

4.مسوولیت کیفری روزنامه نگاران

5.تشخیص نوع مسوولیت و تعیین مسوول در زیانهای مطبوعاتی

6.زیانهای ناشی از عملکرد مطبوعات به اشخاص ثالث

-بخش دوم:روزنامه نگاران مسوول

1.مسوولیت مدنی نویسنده

2.مسوولیت مدنی خبرنگار

3.مسوولیت مدنی مدیر مسوول

4.مسوولیت مدنی صاحب امتیاز

5.مسوولیت مدنی ناشر

6.مسوولیت مدنی توزیع کننده

7.مسوولیت مدنی ویراستار

-بخش سوم:مقایسه مسوولیت کیفری و مدنی روزنامه نگاران در حقوق ایران ، انگلستان و فرانسه

1.مقایسه مسوولیت کیفری و مدنی روزنامه نگاران در حقوق ایران

2.مقایسه مسوولیت کیفری و مدنی روزنامه نگاران در حقوق انگلستان

3.مقایسه مسوولیت کیفری و مدنی روزنامه نگاران در حقوق فرانسه

بحث تطبیقی

-دفتر چهارم-ایجاد مسوولیت مدنی مطبوعات

-بخش اول:مسوولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرائم مطبوعاتی

1.مسوولیت مدنی ناشی از سرقت ادبی

2.مسوولیت مدنی ناشی از نقض حق کپی رایت

3.مسوولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

4.مسوولیت مدنی ناشی از انتشار تصاویر هتک آمیز

5.مسوولیت مدنی ناشی از گزارش خلاف واقع

6.مسوولیت مدنی ناشی از اکاذیب

7.مسوولیت مدنی ناشی از هتک حیثیت

8.مسوولیت مدنی ناشی از افترا

9.مسوولیت مدنی ناشی از توهین مطبوعاتی

-بخش دوم:مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات

1.مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات غیر قانونی

2.مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات سوء انتخاباتی

3.مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات سوء تجاری

مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات غیرواقعی

مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات مغایر با اساسنامه

مسوولیت مدنی ناشی از نشر آگهی های قضایی و قانونی

مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات تخریبی

مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات انتفاعی

مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات اغراق آمیز

مسوولیت مدنی ناشی از اظهارنظر و اظهار واقعیت

بحث تطبیقی

-دفتر پنجم-جبران ضرر جراید و نقش هیات منصفه

-بخش اول:جبران زیان و ضابطه تشخیص

1.مراجع نظارتی و ارزیابی زیانهای مطبوعاتی

2.جبران زیان در جراید

3.ضابطه تشخیص نوع زیان موثر مطبوعاتی

4.حق پاسخ به عنوان نوعی جبران زیان مطبوعاتی

حق پاسخ در حقوق مطبوعات ایران

حق پاسخ در حقوق مطبوعات انگلستان

حق پاسخ در حقوق مطبوعات فر انسه

-بخش دوم:نقش هیات منصفه

نقش هیات منصفه در حقوق ایران در جبران ضرر مطبوعاتی

نقش هیات منصفه در حقوق انگلستان در جبران ضرر مطبوعاتی

نقش هیات منصفه در حقوق فرانسه در جبران ضرر مطبوعاتی

بحث تطبیقی

5.روش پیشنهادی جبران ضرر مطبوعاتی

6.نتیجه گیری کلی

-دفتر ششم-ضمائم و پیوست ها

پیوست 1/قانون مسوولیت مدنی 1339

پیوست 2/اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379

پیوست 3/ترجمه قانون آزادی مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881

پیوست 4/قانون هیات منصفه ایران

پیوست 5/آئین نامه اجرائی قانون هیات منصفه

پیوست 6/قانون حمایت از حریم خصوصی مصوب 1384

-چکیده انگلیسی


بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران در نظامهای حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه

با دیباچه: پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی
دکتر نجادعلی الماسی

در این کتاب صرفا نگاهی حقوقی به مطبوعات داشته و با توجه به گستردگی قلمرو مسئولیت مدنی در عرصه های مادی و معنوی، حضور مسئولیت مدنی را در فعالیت های مطبوعاتی به رشته تحریر درآورده است. بر اساس دیدگاه علمای حقوق مسئولیت مدنی قلب حقوق است و می توان بسیاری از مسائل علمی، فنی و اجتماعی را در چارچوب های مسئولیت مدنی و مبانی آن مورد بررسی قرار داد.
این پژوهش در 5 دفتر مجزا با عنوانهای زیر تهیه و تدوین شده است:
1- تعریف لغوی مطبوعات، مفهوم حقوقی و بین المللی آن
2- مبانی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه
3- اقسام مسئولیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاران مسئول
4- ایجاد مسئولیت مدنی مطبوعات
5- جبران ضرر در جراید و نقش هیات منصفه


تعداد صفحه: 391   نوبت چاپ: 1    
قطع: وزیری نویسنده: مهدی کریمیان راوندی
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث - 1392

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث - 1392

قيمت فروش : 55,000 ريال

 
لنز ناخن ونوس- طرح صلیب سرمه ای

لنز ناخن ونوس- طرح صلیب سرمه ای

قيمت فروش : 20,000 ريال

 
بازار داخلی و خارجی صنعت فولاد

بازار داخلی و خارجی صنعت فولاد

قيمت فروش : 20,000 ريال

 
حقوق مدنی 3

حقوق مدنی 3

قيمت فروش : 60,000 ريال

 
زن پولدار

زن پولدار

قيمت فروش : 45,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

5379